Ny klassedannelse

Retningslinje for ændring af klasser – ny klassedannelse

I løbet af et skoleforløb kan der opstå situationer, hvor klassernes sammensætning eller antallet af elever nødvendiggør, at skolelederen bliver nødt til at ændre i klassesammensætningen eller antal af klasser på en årgang. (jf vejledning til § 25 i Folkeskoleloven).

Sådanne situationer skal håndteres professionelt og med øje for, at læringsmiljøet og de sociale relationer også fremadrettet skal fungere så optimalt som muligt for alle.

Følgende procedure skal sikre en god proces og det bedst mulige resultat af klasseændringerne:

Skolens leder orienterer skolebestyrelsen, når ressourcetildelingen eller andre tvingende årsager (f.eks. pædagogiske) nødvendiggør en ændring i klasseantallet eller klassesammensætningen. Information gives før nedenstående procedure sættes i gang.

 • Skolens leder indkalder årgangsteamet til en drøftelse af ændringerne.
 • De implicerede klassers forældre informeres på et forældremøde.
 • Lærernes/skolepædagogernes anbefalinger af elevplacering i kommende klasser vil blive medinddraget i beslutningerne.
 • Lærernes og pædagogernes faglige, didaktiske og pædagogiske anbefalinger vægtes højt.
 • Dannelsen af nye klasser foretages i samarbejde mellem skolens ledelse og klasselærerne fra de afgivne klasser. Vi vil tilstræbe, at klasserne bliver så homogene som muligt med fokus på trivsel hos eleverne.
 • Ved nye klassedannelser får elever lov til at ønske 5 kammerater. De kan frit vælge mellem elever fra deres nuværende klasse eller fra hele årgangen.
 • Skoleledelsen bestræber sig på, at opfylde mindst et ønske.
 • Efter indhentning af elevønsker, fordeler skolen eleverne i de nye klasser.
 • Der sendes nye klasselister ud til alle forældre umiddelbart efter klassedannelsen.
 • Det vil ikke umiddelbart være muligt, at skifte klasse efter klassedannelserne. Der skal ligge en meget god faglig og social begrundelse til grund for denne beslutning, som kun kan træffes af skolens leder.
 • Der skabes mulighed for et ekstra klassearrangement i de nye klasser. Arrangementet planlægges i samarbejde mellem det nye klasseråd og klassens lærerteam.
 • Skolens ledelse og klasseteamet vil løbende have fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling.
 • Da vi ønsker et tæt skole/-hjemsamarbejde, er forældrene altid velkommen til at kontakte skolen med spørgsmål eller kommentarer til klassedannelsen og/eller de nye klasser.
 • Ca. 3 måneder efter de nye klassedannelser er trådt i kraft, holder skolens ledelse og årgangsteamet opfølgningsmøde. Både processen og det etablerede læringsmiljø evalueres. På mødet drøftes eventuelle behov for understøttende indsatser.

 

Godkendt i bestyrelsen 7. november 2023

Siden er sidst opdateret 14. november 2023