Skole-hjem samarbejde

Princip for skole-hjem samarbejdet på Baggesenskolen

Formål

Formålet med dette princip er at beskrive skole–hjem samarbejdet på Baggesenskolen. 

Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene

Inden for rammerne af Folkeskoleloven afgiver skolebestyrelsen en årlig beretning. Den forelægges ved et møde med hele skolens forældrekreds, hvor hele skolens virksomhed gennem det forløbne år diskuteres. Denne orientering kan også vælges at foregå via skolens Aula.

Samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrene

 • I hver klasse vælges ved første forældremøde i skoleåret mindst 2 klasseforældrerødder, som repræsenterer klassen. Klasselærerne ajourfører listen over klasseforældrerødder på Aula.
 • Klasseforældrerødderne er skolebestyrelsens bindeled til forældrene på skolen og forventes at repræsentere den enkelte klasses synspunkter.
 • Klasseforældrerødderne inviteres til møde i november måned med skolebestyrelsen.
 • Klasseforældrerødderne modtager referater direkte fra skolebestyrelsesmøderne.
 • Skolebestyrelsen tilstræber, at deltage på alle klassers første forældremøde.

Målet med mødet for klasseforældrerødderne er at

 • Skolebestyrelse og forældrekreds kommer i tættere dialog
 • Skabe øget kendskab til skolens liv
 • Skabe vilkår for, at skolebestyrelsen fanger signaler til at kunne handle
 • Skabe kontakt mellem skolens forældre og skolebestyrelsen

Sikre rettidig og tilstrækkelig information

Klasseråd i de enkelte klasser og forældremøder

 Retningslinjer for samarbejdet

 • I hver klasse opfordres til at vælge et klasseråd, der består af mindst 2 klasseforældrerødder.
 • Klasserådet er forpligtet til at igangsætte minimum et socialt arrangement for hele klassen. Klasselærer skal tage initiativ til, at klasserådet kommer i gang med planlægning af arrangementet.
 • Klasserådets opgaver er, at arbejde for udvikling af det sociale miljø blandt klassens elever og forældre.

 

 • I hver klasse afholdes hvert år 2 forældremøder af ca. 2 times varighed, hvortil dagsorden udarbejdes i et samarbejde med teamet og klassens forældre.
 • Som udgangspunkt er det dansk- og matematiklærerne, der deltager i forældremøderne. I indskolingen deltager skolepædagogen. 
 • Årets første forældremøde på en årgang afholdes på samme dato og har fælles opstart i multihuset.
 • Der deltager en fra skolens ledelse på årets forældremøde.
 • Forældremøder kan afholdes efter kl. 17.00.
 • Det forventes, at alle børn er repræsenteret ved en forældre.

 

Skole-hjem-samtaler

Dialog om elevernes udbytte af undervisningen sker i forbindelse med den årlige skole-hjem-samtale. Udgangspunktet for samtalen er den udarbejdede elevplan, som både forældre og lærer/pædagog har forberedt.

 

Senest 15. september hvert år lægges klassens årsplan i Meebook.

Elevplanen

Formålet med elevplanen er, at styrke evaluering, planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Styrke samarbejdet mellem skole og hjem og tydeliggøre den enkelte elevs mål.

Der udarbejdes elevplaner i overensstemmelse med UVM efter følgende plan:

 • Dansk, matematik og engelsk på 1.-8. klassetrin
 • Historie på 4., 6. og 8. klassetrin
 • Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin
 • Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin
 • Samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi på 8.      klassetrin
 • Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin
 • Musik på 2. og 4. klassetrin
 • Billedkunst på 4. klassetrin
 • Håndværk og design på 5. klassetrin
 • Madkundskab på 6. klassetrin
 • Tysk og/eller fransk på 6. og 8. klassetrin

Derudover udarbejdes elevplan i forhold til trivsel på alle klassetrin. 

Afholdelse og indkaldelse

 • Samtalerne afholdes en gang årligt enten uge 44, 45 el. 46.
 • Det er skolens ledelse, der planlægger datoer for samtalerne, som afvikles i forbindelse med faguger på skolen. Samtalerne afholdes i tidsrummet 8.00 - 11.00 og 14.00 - 17.00.
 • Lærer- og pædagogteamet sørger for, at indkalde forældrene til samtalerne via Aula.

Deltagere i skole-hjem samtaler

Følgende lærere og pædagoger deltager på de forskellige årgange:

0. årgang

 • Børnehaveklasseleder og skolepædagoger

1.- 9. Årgang

 • Dansk- og matematiklærer
 • Skolepædagogen deltager på 1. årgang
 • Engelsklærer deltager på 5. 7. og 9. årgang
 • Tysklærer deltager på 8. årgang
 • Fysiklærer deltager på 8. årgang

Der afsættes 10 minutter til hver lærer/pædagog.

På 8. og 9. klassetrin gives endvidere skriftlige standpunktsmeddelelser i alle fag. I de fag, hvori man kan indstille sig til afsluttende prøve, sker bedømmelsen efter 7-trinsskalaen.

Det forventes, at elever og forældre har drøftet elevplanen forud for samtalen.

Kommunikation 

 • Aula er den platform som benyttes ved kommunikation mellem skole og hjem. Forældre kan som udgangspunkt forvente svar inden for få arbejdsdage og der er ligeledes en forventning om, at forældre svarer tilbage inden for få arbejdsdage.
 • Det forventes at indkaldelser til forældremøder og samtaler foregår digitalt i Aula (digital tilmelding).
 • Lektier skrives i Aula/Meebook.
 • Årsplan/ugeplan lægges i Meebook

 

 Godkendt i bestyrelsen den 11. oktober 2021

 

Siden er sidst opdateret 1. november 2021