Skole-hjem samarbejde

Princip for skole-hjem samarbejdet på Baggesenskolen

Formålet med dette princip er at beskrive skole–hjem samarbejdet på Baggesenskolen. 

Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene

 

Inden for rammerne af Folkeskoleloven afgiver skolebestyrelsen en årlig beretning. Den forelægges ved et møde med hele skolens forældrekreds, hvor hele skolens virksomhed gennem det forløbne år diskuteres. Denne orientering kan også vælges at foregå via skolens Aula.

  

Samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrene

 • I hver klasse vælges ved første forældremøde i skoleåret mindst 2 klasseforældrerødder, som repræsenterer klassen. Klasselærerne ajourfører listen over klasseforældrerødder på Aula.
 • Klasseforældrerødderne er skolebestyrelsens bindeled til forældrene på skolen og forventes at repræsentere den enkelte klasses synspunkter.
 • Klasseforældrerødderne inviteres til møde i november måned med skolebestyrelsen.
 • Klasseforældrerødderne modtager referater direkte fra skolebestyrelsesmøderne.
 • Skolebestyrelsen tilstræber, at deltage på alle klassers første forældremøde.

 

Målet med mødet for klasseforældrerødderne er at

 • Skolebestyrelse og forældrekreds kommer i tættere dialog
 • Skabe øget kendskab til skolens liv
 • Skabe vilkår for, at skolebestyrelsen fanger signaler til at kunne handle
 • Skabe kontakt mellem skolens forældre og skolebestyrelsen
 • Sikre rettidig og tilstrækkelig information

 

 

Klasseråd i de enkelte klasser og forældremøder

Retningslinjer for samarbejdet

 • I hver klasse opfordres til at vælge et klasseråd, der består af mindst 2 klasseforældrerødder.
 • Klasserådet er forpligtet til at igangsætte minimum et socialt arrangement for hele klassen. Klasselærer skal tage initiativ til, at klasserådet kommer i gang med planlægning af arrangementet.
 • Klasserådets opgaver er, at arbejde for udvikling af det sociale miljø blandt klassens elever og forældre.

 

 • I hver klasse afholdes hvert år 2 forældremøder af ca. 2 times varighed, hvortil dagsorden udarbejdes i et samarbejde med teamet og klassens forældre.
 • Som udgangspunkt er det dansk- og matematiklærerne, der deltager i forældremøderne. I indskolingen deltager skolepædagogen.
 • Årets første forældremøde på en årgang afholdes på samme dato og har fælles opstart i multihuset.
 • Der deltager en fra skolens ledelse på årets første forældremøde.
 • Forældremøder kan afholdes efter kl. 17.00.
 • Det forventes, at alle børn er repræsenteret ved en forældre.

 

Skole-hjem-samtaler

Dialog om elevernes udbytte af undervisningen sker i forbindelse med den årlige skole-hjem-samtale.

 

Senest 15. september hvert år lægges klassens årsplan i Meebook.

 

Afholdelse og indkaldelse

 • Samtalerne afholdes en gang årligt enten uge 44, 45 el. 46.
 • Det er skolens ledelse, der planlægger datoer for samtalerne, som afvikles i forbindelse med faguger på skolen. Samtalerne afholdes i tidsrummet 8.00 - 11.00 og 14.00 - 17.00.
 • Lærer- og pædagogteamet sørger for, at indkalde forældrene til samtalerne via Aula.

Deltagere i skole-hjem samtaler

Følgende lærere og pædagoger deltager på de forskellige årgange:

0. årgang

 • Børnehaveklasseleder og skolepædagoger

1.- 9. Årgang

 • Dansk- og matematiklærer
 • Skolepædagogen deltager på 1. årgang
 • Engelsklærer deltager på 5. 7. og 9. årgang
 • Tysklærer deltager på 8. årgang
 • Naturfagslærer deltager på 8. årgang

Der afsættes 10 minutter til hver lærer/pædagog.

På 8. og 9. klassetrin gives endvidere skriftlige standpunktsmeddelelser i alle fag. I de fag, hvori man kan indstille sig til afsluttende prøve, sker bedømmelsen efter 7-trinsskalaen.

 

Kommunikation mellem skole og hjem

 

 • Aula er den platform som benyttes ved kommunikation mellem skole og hjem. Forældre kan som udgangspunkt forvente svar inden for få arbejdsdage og der er ligeledes en forventning om, at forældre svarer tilbage inden for få arbejdsdage.
 • Det forventes at indkaldelser til forældremøder og samtaler foregår digitalt i Aula (digital tilmelding).
 • Lektier skrives i Aula/Meebook.
 • Årsplaner/ugeplaner lægges i Meebook.

 

Elektronisk meddelelsesbog

Denne bruges udelukkende til aftaler der er indgået mellem elev/forældre og lærer/pædagoger af faglig og sociale karakter.

 

Fravær og sygemelding

Sygdom:

Forældre skal give besked om fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelse el.lign. Der skal gives besked samme dag, og så tidligt på dagen som muligt eller i særlige tilfælde i rimelig tid derefter.

Forældrene registrerer selv fraværet via Aula eller skriver til klassens lærere.

Hvis du har barn i indskolingen, kan du selv registrere fraværet i Tabulex, så ved SFO´en at dit barn er syg og ikke kommer. Det skal også efterfølgende gøres i Aula, så skoledelen også er informeret om fraværet.

De to systemer taler desværre ikke sammen.

Lovligt:

Forældre har bedt om ekstraordinær frihed til deres barn. Ved ansøgning om ekstraordinær frihed en enkelt dag godkender klasselærer. Ansøgning om frihed derover vurderer ledelsen.

Det registreres også som lovligt fravær, hvis en elev har længerevarende ophold på fx Julemærkehjem, Læringslokomotivet ol.

 

Ulovligt:

Forældrene har undladt at give besked om barnets fravær. Ulovligt fravær gives også ved afslag på ekstraordinær frihed, hvor eleven ikke møder op i skolen de pågældende dage, eller hvis forældrene ikke har efterkommet skolelederens eventuelle anmodning om lægeattest ved længerevarende sygefravær.

 

 

Godkendt i bestyrelsen 7. november 2023

 

 

Siden er sidst opdateret 15. november 2023